معاون غذا و دارو

معاون غذا و دارو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر علیرضا مسعودی

P.h.D فارماکولوژی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پست الکترونیکی: 

تلفن دفتر معاونت : 32393819