کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

آشنایی با کمیته های RUD  :

 بر مبنای استراتژی اصلاح و بهبود وضعیت مصرف دارو در کشور، از سال 75 با دستورالعمل وزیر وقت کمیته کشوری و کمیته‌های واقع در دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور تحت عنوان کمیته‌های علمی بررسی نسخ پزشکی فعالیت خود را آغاز نمودند و به منظور تعیین شاخص های تجویز دارو درکشور، نسخه اولیه نرم افزار جامع نسخه پرداز به صورت پایلوت در دانشگاه مشهد راه‌اندازی گردید و سپس در سال 76 برای سایر مراکز نصب گردید.

در سال 79 کمیته بررسی نسخ به "کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD)" تغییر نام یافت.

کمیته کشوری از سال 1382 تا 1384 با روش نمونه‌گیری با هدف تعیین الگوی میزان تجویز دارو در هر دانشگاه/دانشکده فعالیت نموده و پس از آن با تهیه و ارتقاء نرم افزار جامع نسخه پرداز، فعالیت کمیته ها با ورود اطلاعات نسخ ثبت شده در داروخانه‌ها به نرم افزار  توسط کمیته‌های دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو و انجام آنالیز کلیه نسخ بیمه ثبت شده در کشور ادامه یافته است.

 

رویکرد فعلی فعالیت های کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو و کمیته های دانشگاهی  مبتنی بر محور های زیر است .

پایش نسخ پزشکان

جمع آوری داده‌های نسخ پزشکان از داروخانه ها و یا سازمان‌های بیمه گر و ثبت در نرم‌افزار و آنالیز آماری و تدوین شاخص‌ها                                                                                  

تهیه و تدوین گزارشات علمی و آماری نسخ و ارائه بازخورد به پزشکان و  سازمان‌های مرتبط   

آموزش های گروه پزشکی

 برنامه های باز آموزی، کارگروه های علمی ، همایش و...

افزایش آگاهی عمومی جامعه

 تهیه محتوا ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی

انجام مداخلات در جهت اصلاح روند شاخص های غیر منطقی

تذکرات و اخطارهای باز دارنده ،سیاست‌های تشویقی و...

پژوهش‌های مرتبط با تجویز و مصرف منطقی دارو

   در حال حاضر امکان ارائه فیدبک از شاخص های نسخه نویسی به کلیه پزشکان کشور وجود دارد و تعداد زیادی  از پزشکان این گزارش‌ها را دریافت می‌نمایند و بررسی مقایسه ای شاخص ها برای اصلاح عملکرد پزشکان و سیاستگذاری و اعمال مداخلات‌اجرایی و آموزشی بسیار کارآمد بوده است. در آینده نزدیک نرم افزار مذکور قابلیت استفاده تحت وب نیز خواهد داشت و کاربران مختلف بر حسب نیاز دسترسی آنلاین به اطلاعات پیدا خواهند کرد.

 

PDF-icon.png  آیین نامه کمیته   
 PDF-icon.png  کتاب راهنمای تجویز و مصرف منطقی دارو

لینک دانلود فایل