کارشناسان واحد نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

 محمد خوش گفتار: مدیر نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل             

   تلفن: مستقیم 32393820
           داخلی 195

مریم توغانی: کارشناس فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل          

    تلفن: 206