نظارت بر فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

    عملکرد اداره نظارت و ارزیابی فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

 1- برگزاری گشت‌های مشترک با اصناف، تعزیرات و نیروی انتظامی جهت بازدید عطاری‌های حوزه نظارتی

2- برگزاری گشت‌های مشترک با معاونت بهداشتی، تعزیرات و نیروی انتظامی جهت بازدید باشگاه‌ها و مراکز غیرمجاز عرضه مکمل‌های ورزشی

3- بازرسی از مرکز درمانی تحت پوشش درخصوص پروژه ساماندهی زنجیره تامین فرآورده‌های ویژه متابولیک

4- ارسال پرونده تخلفات عطاری‌ها، باشگاه‌ها و مراکز غیرمجاز عرضه مکمل‌های ورزشی به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول دستور قضایی مربوطه

5- امحاء داروهای قاچاق مکشوفه عطف به دستور قضایی

6- اعلام پاسخ به پلیس امنیت درخصوص اقلام و مکمل های مکشوفه قاچاق

7- دریافت و بررسی شکایت‌های واصله تلفنی و حضوری از عطاری‌ها، باشگاه‌ها، مراکز غیرمجاز عرضه فرآورده‌های طبیعی و...