مدارک و فرم های مدیریت دارو


 

 

 چک لیست صدور برگه تشخیص صلاحیت مسئول فنی 

 فرم بازدید از داروخانه

 فرم کارشناسی از محل داروخانه داخلی (آموزشی-غیرآموزشی)

 معرفی قائم مقام مسئول فنی

چک لیست بازدید از شرکت پخش

 فرم اعلام نتیجه بازرسی از محل داروخانه

 فرم ثبت درخواست تاسیس داروخانه

معرفی مسئول فنی

 چک لیست معرفی قائم مقام مسئول فنی 

 فرم اظهار نظر کمیسیون ماده 20

گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی

معرفی جانشین مسئول فنی

چک لیست ثبت درخواست تاسیس داروخانه

 فرم گزارش و کارشناسی و مصوبات مربوط به تاسیس داروخانه

 جدول اطلاعات متقاضیان تاسیس داروخانه

 تعهد نامه صدور برگه تشخیص صلاحیت

 درخواست ابطال و تاسیس همزمان

فرم گزارش و مصوبات ابطال و تاسیس دارخانه

 مدارک تاسیس و ابطال همزمان

 تعهدنامه ملک داروخانه

فرم ارزشیابی داروخانه ها

 فرم گزارش و مصوبات کمیسیون ماده 20

مدارک پروانه تاسیس داروخانه

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده بیماران خاص

 فرم بازرسی تقاضای تاسیس 

فرم کارشناسی بازدید از محل داروخانه

 مدارک پروانه مسئول فنی داروخانه