معرفی پرسنل شاغل در آزمایشگاه

خانم طیبه جواهری: رئیس آزمایشگاه                                                                             

تلفن تماس: 32391561         

 

-------------------------------------------------------------------

 خانم سیده محیا میری: کارشناس آزمایشگاه                                                                                                    

 

 

--------------------------------------------------------------------

آقای محمدرضا دباغ مظهری: کارشناس آزمایشگاه

--------------------------------------------------------------------

خانم فاطمه عامری: کارشناس آزمایشگاه                                                                                                      

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

خانم زهره بیگم طباطبایی: کارشناس آزمایشگاه                                                                                             

 

 

-------------------------------------------------------------------

خانم بهناز بختی: کارشناس آزمایشگاه                 

                                                                                      

 

-------------------------------------------------------------------

خانم افسانه رضوانی: کارشناس آزمایشگاه