کلیپ های آموزشی

کلیپ های آموزشی

اهمیت تجویز و مصرف منطقی دارو

       دارو همیشه به عنوان یک عامل اساسی در درمان اکثر بیماری ها مطرح اسـت. در حـال حاضـر بیش از 8000 فرآورده دارویی در سراسر جهان استفاده می شود. هـر کشـوری بـر اسـاس وضـعیت جغرافیایی، بیماری ها و منابع مالی تعدادی از این داروها را در لیست داروهای اساسی خود قـرار داده و پزشکان موظف به تجویز فقط همان داروها هستند.امروزه تجویز و مصرف غیرمنطقی داروها گریبـانگیر بسـیاری از کشـورها (از جملـه کشـورهای جهان سوم و کشور خودمان) شده است. به علت اینکه منابع مالی و بودجه سیستم های بهداشتی محدود است و قسمت عمده ای از این بودجه صرف تهیه و تامین دارو می شود، می توان با تجویز و مصرف منطقی داروها تا مقدار زیادی از اتلاف سرمایه ملی جلوگیری کرد. تجویز و مصرف غیر منطقی دارو مشتمل بر اسـتفاده نامناسـب، غیرمـوثر و غیراقتصادی از داروها یکی ازمعضلات سیستم های مراقبت از سلامت در کشـورهای در حـال توسـعه، است. هزینه استفاده غیرمنطقی از داروها هـم از لحـاظ اقتصـادی و هـم از لحـاظ عوارض ناخواسته ای که به افراد و اجتماع وارد می کند قابل تامل است. هدف آن بهبود کیفیت و افزایش کارآیی تجویز و مصرف داروها است.

 

عنوان ویدیو / پاور پوینت لینک دانلود
تجویز و مصرف منطقی دارو لینک
تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک‌ها لینک
دیابت (پدیده ای همه گیر و جهانی) لینک
هشدار درباره مصرف بالای دارو در سطح کشور لینک