پروانه ساخت

حداقل ضوابط تأسیس و بهره برداری کارخانجات صنایع آرایشی و بهداشتی
 
فرم افزایش/تغییر علامت تجاری کارخانه/کارگاه
آخرین گروه ها آپدیت 1401/7/18 پروانه ساخت قراردادی کارخانه/کارگاه
راهنمای ثبت فرآورده جدید. پروانه ساخت قراردادی کارخانه/کارگاه برای صادرات
دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و صدور/تمدید و اصلاح انواع پروانه ساخت کارخانه/کارگاه پروانه ساخت کارخانه/کارگاه برای صادرات
پروانه ساخت کارخانه/کارگاه فرم تغییر اوزان/جنس بسته بندی
فرم رسیدگی به درخواست صدور/تمدید/اصلاح پروانه ساخت (اطلاعات فرآورده)