مدیریت دارو

 شرح وظایف واحد نظارت بر دارو و مواد مخدر

 هدف اصلی این واحد ارتقاء کمی و کیفی خدمات رسانی دارویی می‌باشد، این مهم با نظارت بر توزیع و عرضه داروها ومکمل های دارویی در تمامی سطوح زنجیره عرضه تا تحویل به مصرف کننده صورت می‌پذیرد.

        1.نظارت بر عملکرد، رسیدگی به شکایات و صدور پروانه‌های مربوط به داروخانه‌های خصوصی در سطح   شهرستان

         2.نظارت بر عملکرد و رسیدگی به شکایات دارویی از عطاری‌ها

       3.نظارت و پایش کمی و کیفی خدمات‌رسانی داروئی در بیمارستانها و برنامه‌ریزی بهبود کیفیت این خدمات

       4.ردیابی، پیگیری و پاسخگوئی به شهروندان در خصوص کمبودهای داروئی

       5.دریافت، پیگیری و اجرای دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمان

       6.برنامه‌ریزی، نظارت و توزیع داروهای مخدر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی

       7.نظارت بر عملکرد عرضه و مصرف مکملهای ورزشی

          8.تشکیل جلسات کمیسیون قانونی ماده 20 و اعطای مجوزهای مربوطه

       9. ثبت و گزارش عوارض جانبی داروها

      10.ارتقای فرهنگ مصرف دارو و اصلاح الگوی مصرف (فعالیتهای کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو)

       11.تهیه مجموعه های آموزشی برای مردم و گروه پزشکی

       12.تشکیل جلسات دارو و تجهیزات دانشگاه