کارشناسان واحد نظارت بر دارو و مواد مخدر

دکتر خدیجه آیتی نسب: کارشناس امور داروئی

تلفن: 32393803 داخلی 209

---------------------------------------------------

دکتر نسیم محمودوند: کارشناس امور داروئی

تلفن: 32393803 داخلی 207  و 32393821

---------------------------------------------------

 سید جواد ابوالحسنی: تکنسین امور دارویی

 تلفن: 32393821 و 32391223

---------------------------------------------------

سعیده فرومدی: کارشناس امور دارویی

تلفن: 32393803 داخلی 209

---------------------------------------------------

 علیرضا ترحمی: کارشناس امور داروهای مخدر و اعتیادآور

  تلفن: 32391223