کارشناسان واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

 محمد خوش گفتار: مدیر نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی                

   تلفن: مستقیم 32393820 و داخلی 195

 ----------------------------------------------------------------------

 مریم شاکر: کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی

    تلفن: 205

------------------------------------------------------------------------

 محبوبه نظری: کارشناس مواد آرایشی و بهداشتی

    تلفن: 205

------------------------------------------------------------------------

 اشرف نظریان: کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی

    تلفن: 206

------------------------------------------------------------------------ 

 سید معصومه مدنی تنکابنی : کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی

    تلفن: 205

------------------------------------------------------------------------

مریم توغانی: کارشناس مواد آرایشی و بهداشتی

    تلفن: 206

------------------------------------------------------------------------