بخش های آزمایشگاه

بخش های آزمایشگاه

1- تضمین کیفیت QA

2- پذیرش و نمونه گیری

3- میکروب شناسی

4- شیمی عمومی

4- آنالیز دستگاهی