واحد رسیدگی به شکایات

واحد رسیدگی به شکایات

مراجعان محترم در صورت داشتن هرگونه شکایت از مدیریت های ذیل معاونت غذا و دارو می توانند شکایات خود را به دفتر این معاونت ارسال نموده و یا به صورت الکترونیکی به صندوق الکترونیکی به آدرس info@shmu.ac.ir ارسال فرمایند.