مطالب مرتبط با کلید واژه

استعداد درخشاندفتر استعداد درخشان دانشکده

دفتر استعداد درخشان دانشکده

در چارچوب سیاست های کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر هدایت استعدادهای درخشان برای شناسایی جذب و پرورش استعدادهای درخشان و اعمال پروژه های اثر بخش در حفظ، حمایت، هدایت و پرورش بمنظور شکوفایی استعدادهای درخشان تاسیس شده ...