مطالب مرتبط با کلید واژه

دفتر توسعه آموزش پزشکیمدیر EDO

جناب آقای دکتر مسلم جعفری ثانی دکتری تخصصی (PhD) بیوشیمی بالینی استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پست الکترونیکی: moslem.jafarisani@gmail.com  تلفن: ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵۳ پروفایل (CV و برنامه هفتگی)