روز جهانی نابینایان (عصای سفید)

تاریخ : ۲۳ مهر ۱۴۰۰