روز جهانی صلح [ ۲۱ September ]

تاریخ : ۳۰ شهریور ۱۴۰۲