خدمات الکترونیک قدیم

شناسنامه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی

۰۲۳۳۲۳۹۰۴۲۶

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰

ثبت نام و برگزاری آزمون

۰۲۳۳۲۳۹۳۸۰۳

داخلی ۱۵۸

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۱

رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها

 

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۲

ارزشیابی آزمون های علوم پزشکی

۰۲۳۳۲۳۹۳۸۰۳

داخلی ۱۵۸

۱۸۰۴۱۶۲۵۰۰۰

پرتال دانشجویی صندوق رفاه

۰۲۳۳۲۳۹۴۸۵۰

 

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

۰۲۳۳۲۳۹۱۸۵۰

۱۸۰۵۱۰۲۴۰۰۰

آموزش مستمر جامعه پزشکی

۰۲۳۳۲۳۹۴۰۲۰

 

سامانه نقل و انتقالات

۰۲۳۳۲۳۹۳۸۰۳-۷

داخلی ۱۴۱

 

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴

داخلی ۵۲۳

۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت

۰۲۳۳۲۲۲۱۵۵۰

داخلی ۱۱۶

۱۶۰۲۱۰۲۰۰۰۰

خدمات پزشک خانواده

۰۲۳۳۲۲۲۴۰۸۶

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰

سامانه صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات

۰۲۳۳۲۳۹۲۸۲۰

۱۶۰۵۱۰۱۲۱۰۵

اجرا و مشارکت در طرح و پروژه های تحقیقاتی

۰۲۳۳۲۳۹۴۴۹۹

۱۶۰۲۱۰۱۸۱۰۲

مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوپزشکی

۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴

۱۶۰۴۱۰۱۶۰۰۰

مراکز پاسخگویی سلامت

۱۴۹۰

۱۶۰۴۱۰۱۷۰۰۰

صدور کارت بهداشت

۰۲۳۳۲۲۲۱۵۵۰

۱۶۰۴۱۰۱۸۱۰۰

صدور گواهینامه آموزش بهداشت عمومی

۰۲۳۳۲۲۲۱۵۵۰

۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۱

صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان

۰۲۳۳۲۳۹۴۸۵۰

۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۲

صدور معرفینامه در توزیع پزشکان

۰۲۳۳۲۳۹۴۸۵۰

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۱ تمدید پروانه موسسات پزشکی

۰۲۳۳۲۳۹۲۸۲۰

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۲ ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی

۰۲۳۳۲۳۹۲۸۲۰

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۳ اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی

۰۲۳۳۲۳۹۴۸۵۰

۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۰ جذب اعضای هیات علمی

۰۲۳۳۲۳۹۰۹۵۰

۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۱ ارتقای اعضای هیات علمی

۰۲۳۳۲۳۹۰۹۵۰

۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۳ درخواست صدور و تمدید ‍پروانه طبابت

۰۲۳۳۲۳۹۲۸۲۰

۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۴ درخواست جذب ۸۹ روزه

۰۲۳۳۲۳۹۴۸۵۰