مطالب مرتبط با کلید واژه

تاسیس


موافقت اصولی با تاسیس مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماریهای چشم  در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

موافقت اصولی با تاسیس مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماریهای چشم در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموش پزشکی با اخذ مجوز تاسیس مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماریهای چشم در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود موافقت اصولی نمود.

ادامه مطلب