شرح وظایف واحد آزمایشگاه

شرح وظایف واحد آزمایشگاه موادغذایی،آرایشی و بهداشتی

 1. انجام آزمون های میکروبی و شیمیایی بر روی فراورده های غذایی و بهداشتی تولید کارخانجات تولیدی شهرستان

 2. بررسی نمونه های مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی سطح عرضه

 3. تحقق کامل استاندارد ISO17025 در آزمایشگاه

4. آموزش مسئولین فنی در بدو کار

5. مشاوره فنی به کارخانجات از بدو تاسیس آزمایشگاه تا تکمیل آن

6. بررسی و کنترل آزمایشگاههای کارخانجات در حین انجام کار

7. انجام آزمایشات مربوط به نمونه های ارسالی از مراجع قضایی

8. همکاری با معاونت دانشجویی جهت آموزش به دانشجویان

9. شرکت در طرحهای تحقیقاتی

10. شرکت در آزمون‌های مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی نمونه های مجهول (PT،RM ،CRM)

11. تامین زیر ساخت مناسب جهت ارائه خدمات با کیفیت مناسب و نیاز مشتریان

12. هماهنگی با شرکت های کالیبراسیون معتبر و انجام کالیبراسیون به موقع دستگاه ها

13. به‌روز رسانی روش‌های آزمون، مستندات و سیستم کیفیت

14. صحه گذاری روش های آزمون

15. اجرای طرح های وزارت بهداشت (PMS،غنی سازی و...)

آدرس الکترونیکی آزمایشگاه کنترل:     Foodlaboratorysh@gmail.com