دستورالعمل و ضوابط مهم آرایشی

حداقل ضوابط تأسیس و بهره برداری کارخانجات صنایع آرایشی و بهداشتی
ضوابط و معیارهای استقرار
نامه الزام شناسه گذاری محصولات آرایشی و بهداشتی
آیین کار و ضوابط طراحی واحد تولیدی آرایشی وبهداشتی
ضوابط و الزامات برنامه های پیشنیازی (PRPs)
برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی
دستورالعمل ارزیابی و درجه بندی کارخانجات تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی
راهنما ی تعاریف فنی و معیار فرآورده ها و مواد متشکله طبیعی و ارگانیک
میکروبیولوژی فرآورده های آرایشی و بهداشتی
دستورالعمل اجرایی تعیین ادعا در فرآورده های آرایشی و بهداشتی
دستورالعمل واردات مواد اولیه وکالاهای فرایندشده آرایشی وبهداشتی