فرم خوداظهاری مدارک تحصیلی/توانمندی و مهارت کارکنان تحت پوشش دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و تبصره ۴

 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • کدملی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • سال تولد*
  4
 • 5
 • نوع بکارگیری بر اساس حکم کارگزینی:*
  6
 • عنوان شغل براساس حکم کارگزینی*
  7
 • محل خدمت براساس حکم کارگزینی*
  8
 • سمت براساس حکم کارگزینی*
  9
 • سابقه کار*
  10
 • 11
 • تحصیلات براساس خود اظهاری:
  12
 • مقطع تحصیلی*
  13
 • رشته تحصیلی*
  14
 • دانشگاه محل تحصیل*
  15
 • سال فارغ التحصیلی*
  16
 • 17
 • مهارت خاص*
  18
 • توانمندی خاص*
  19
 • 20
 • سابقه کار*
  21
 • آدرس*
  22
 • تلفن همراه*
  23
 • تلفن ثابت*
  24