مدیریت منابع انسانی

تعداد بازدید:۱۳۶۵۷

 

مدیر منابع انسانی

حمیدرضا دهقان

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۳۸۱۲

شماره داخلی: ۱۹۲

 


 
آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۴۰۱