بخشنامه ها و دستورالعملهای دفتر فنی

تعداد بازدید:۲۴۷۰

 

ردیف توضیحات دریافت فایل
۱ دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت
۲ دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار

 

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۳۹۷