اخبار

کارگاه طبقه بندی بین المللی مداخلات سلامت ۲۸ فروردین ساعت ۹ الی ۱۲ وکارگاه یازدهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها ۳۰ فروردین ۹ الی ۱۲

کارگاه طبقه بندی بین المللی مداخلات سلامت ۲۸ فروردین ساعت ۹ الی ۱۲ وکارگاه یازدهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها ۳۰ فروردین ۹ الی ۱۲

ادامه مطلب
کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعات علمی مرکز جهاد دانشگاهی و بانک اطلاعات نشر توسط انجمن علمی دانشجویی گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعات علمی مرکز جهاد دانشگاهی و بانک اطلاعات نشر توسط انجمن علمی دانشجویی گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

ادامه مطلب