اخبار تصویری

کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعات علمی مرکز جهاد دانشگاهی و بانک اطلاعات نشر توسط انجمن علمی دانشجویی گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعات علمی مرکز جهاد دانشگاهی و بانک اطلاعات نشر توسط انجمن علمی دانشجویی گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

ادامه مطلب