اخبار

کارگاه طبقه بندی بین المللی مداخلات سلامت ۲۸ فروردین ساعت ۹ الی ۱۲ وکارگاه یازدهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها ۳۰ فروردین ۹ الی ۱۲

کارگاه طبقه بندی بین المللی مداخلات سلامت ۲۸ فروردین ساعت ۹ الی ۱۲ وکارگاه یازدهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها ۳۰ فروردین ۹ الی ۱۲

ادامه مطلب