اخبار گروه معارف

اطلاعیه مهم گروه معارف: این ترم (نیمسال اول سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲) آخرین فرصت اخذ واحد "آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس" برای ورودی های قبل از ۱۴۰۰ می باشد

اطلاعیه مهم گروه معارف: این ترم (نیمسال اول سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲) آخرین فرصت اخذ واحد "آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس" برای ورودی های قبل از ۱۴۰۰ می باشد

با توجه به اختیاری شدن درس آشنایی با دفاع مقدس برای ورودیهای ۱۴۰۰ به بالا الزامیست ورودیهای قبل از ۱۴۰۰ حتما درس نامبرده را این ترم اخذ نمایند چرا که درس آشنایی با دفاع مقدس ترم آینده ارائه نخواهد شد.

ادامه مطلب