قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی نیمسال اول۱۴۰۲

۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۴:۵۵ کد : ۱۳۲۵۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۸۵
دانشجویان مذکور ازتاریخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۱۵/۰۷/۱۴۰۲ با مراجعه به پرتال تسهیلات جهت درخواست وام اقدام نمایند.

تذکر:  1-مدت مذکور قابل تمدید نمی باشد.

         2-ثبت تعداد واحد ترم جاری و معدل یک یا دو نیمسال قبل ضروری است و به درخواستهای فاقد موارد ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

         3-با توجه به تعریف تقویم پرتال درخواست خوابگاه که همزمان با تقویم پرتال در خواست وام تحصیلی می باشد ، دانشجویان متقاضی وام تحصیلی که ساکن خوابگاه نیز می باشند همانند سایر دانشجویان متقاضی خوابگاه ملزم به ثبت درخواست پرتالی خوابگاه هستند. درغیر اینصورت به درخواست وام آنها رسیدگی نخواهد شد.

         4-دانشجویانی که شماره حساب بانک تجارت ندارند با مراجعه به بانک، حساب جاری سراسری باز نموده و شماره حساب خود رابه همراه کد بانک به امور دانشجویی اعلام نمایند.

        5-به دلیل محدود بودن اعتباروام تحصیلی، دانشجویان متقاضی وام می بایست علت درخواست وام را در قسمت توضیحات ذکر نمایند .

آدرس پرتال


( ۵ )

نظر شما :