ادبی

۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۸ کد : ۷۷۱۸ جشنواره
تعداد بازدید:۴۵۱
  • ترانه

- آثار می بایست مرتبط با محورهای جشنواره باشد.

- فونت آثار ارسالی B Lotus یا B Nazanin و با اندازه ۱۲ یا ۱۴ می باشد.

- در رشته شعر کلاسیک، قالب­های غزل، مثنوی، چهارپاره، رباعی یا دوبیتی پیوسته، قصیده و..، و در رشته شعر نو، قالب­های سپید و نیمایی مورد قبول است.

- تعداد کلمات در رشته داستان کوتاه، حداکثر۲۵۰ کلمه، در رشته نثر ادبی حداکثر ۱۰۰۰ کلمه و در نثر طنز، حداکثر۲۰۰ کلمه می باشد. در این رشته ها حداقلی در نظر گرفته نشده است.

- متقاضی باید برای هر اثر، نسخه Word و نسخه PDF اثر خود را در سایت جشنواره بارگذاری نماید.

- متقاضیانی که قصد ثبت چند اثر در جشنواره را دارند، باید آثار خود را در فایل های جداگانه ثبت نموده و برای هر اثر، کد رهگیری جداگانه دریافت نمایند. در صورتی­که چند اثر در یک فایل ثبت شده باشد، اثر از روند داوری حذف خواهد شد.

- آثار ادبی باید دارای نام مناسب بوده و استفاده از اعداد، عبارات بی ربط و... به عنوان "نام اثر" در هنگام ثبت آثار در سایت جشنواره ممنوع می­باشد.

- در فایل ارسالی آثار، نباید مشخصات افراد ذکر گردد. در صورتی که فایل دارای نام افراد باشد از روند داوری حذف خواهد شد.

تذکر مهم: دبیرخانه جشنواره در این رشته­ها، از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور بوده و تنها محل رجوع داوران، فایل الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده، می باشد.

  •  داستان

- آثار می بایست مرتبط با محورهای جشنواره باشد.

- فونت آثار ارسالی B Lotus یا B Nazanin و با اندازه ۱۲ یا ۱۴ می باشد.

- در رشته شعر کلاسیک، قالب­های غزل، مثنوی، چهارپاره، رباعی یا دوبیتی پیوسته، قصیده و..، و در رشته شعر نو، قالب­های سپید و نیمایی مورد قبول است.

- تعداد کلمات در رشته داستان کوتاه، حداکثر۲۵۰ کلمه، در رشته نثر ادبی حداکثر ۱۰۰۰ کلمه و در نثر طنز، حداکثر۲۰۰ کلمه می باشد. در این رشته ها حداقلی در نظر گرفته نشده است.

- متقاضی باید برای هر اثر، نسخه Word و نسخه PDF اثر خود را در سایت جشنواره بارگذاری نماید.

- متقاضیانی که قصد ثبت چند اثر در جشنواره را دارند، باید آثار خود را در فایل های جداگانه ثبت نموده و برای هر اثر، کد رهگیری جداگانه دریافت نمایند. در صورتی­که چند اثر در یک فایل ثبت شده باشد، اثر از روند داوری حذف خواهد شد.

- آثار ادبی باید دارای نام مناسب بوده و استفاده از اعداد، عبارات بی ربط و... به عنوان "نام اثر" در هنگام ثبت آثار در سایت جشنواره ممنوع می­باشد.

- در فایل ارسالی آثار، نباید مشخصات افراد ذکر گردد. در صورتی که فایل دارای نام افراد باشد از روند داوری حذف خواهد شد.

تذکر مهم: دبیرخانه جشنواره در این رشته­ها، از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور بوده و تنها محل رجوع داوران، فایل الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده، می باشد.

  •  داستان کوتاه

- آثار می بایست مرتبط با محورهای جشنواره باشد.

- فونت آثار ارسالی B Lotus یا B Nazanin و با اندازه ۱۲ یا ۱۴ می باشد.

- در رشته شعر کلاسیک، قالب­های غزل، مثنوی، چهارپاره، رباعی یا دوبیتی پیوسته، قصیده و..، و در رشته شعر نو، قالب­های سپید و نیمایی مورد قبول است.

- تعداد کلمات در رشته داستان کوتاه، حداکثر۲۵۰ کلمه، در رشته نثر ادبی حداکثر ۱۰۰۰ کلمه و در نثر طنز، حداکثر۲۰۰ کلمه می باشد. در این رشته ها حداقلی در نظر گرفته نشده است.

- متقاضی باید برای هر اثر، نسخه Word و نسخه PDF اثر خود را در سایت جشنواره بارگذاری نماید.

- متقاضیانی که قصد ثبت چند اثر در جشنواره را دارند، باید آثار خود را در فایل های جداگانه ثبت نموده و برای هر اثر، کد رهگیری جداگانه دریافت نمایند. در صورتی­که چند اثر در یک فایل ثبت شده باشد، اثر از روند داوری حذف خواهد شد.

- آثار ادبی باید دارای نام مناسب بوده و استفاده از اعداد، عبارات بی ربط و... به عنوان "نام اثر" در هنگام ثبت آثار در سایت جشنواره ممنوع می­باشد.

- در فایل ارسالی آثار، نباید مشخصات افراد ذکر گردد. در صورتی که فایل دارای نام افراد باشد از روند داوری حذف خواهد شد.

تذکر مهم: دبیرخانه جشنواره در این رشته­ها، از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور بوده و تنها محل رجوع داوران، فایل الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده، می باشد.

  • مقاله ادبی

- آثار می بایست مرتبط با محورهای جشنواره باشد.

- فونت آثار ارسالی B Lotus یا B Nazanin و با اندازه ۱۲ یا ۱۴ می باشد.

- در رشته شعر کلاسیک، قالب­های غزل، مثنوی، چهارپاره، رباعی یا دوبیتی پیوسته، قصیده و..، و در رشته شعر نو، قالب­های سپید و نیمایی مورد قبول است.

- تعداد کلمات در رشته داستان کوتاه، حداکثر۲۵۰ کلمه، در رشته نثر ادبی حداکثر ۱۰۰۰ کلمه و در نثر طنز، حداکثر۲۰۰ کلمه می باشد. در این رشته ها حداقلی در نظر گرفته نشده است.

- متقاضی باید برای هر اثر، نسخه Word و نسخه PDF اثر خود را در سایت جشنواره بارگذاری نماید.

- متقاضیانی که قصد ثبت چند اثر در جشنواره را دارند، باید آثار خود را در فایل های جداگانه ثبت نموده و برای هر اثر، کد رهگیری جداگانه دریافت نمایند. در صورتی­که چند اثر در یک فایل ثبت شده باشد، اثر از روند داوری حذف خواهد شد.

- آثار ادبی باید دارای نام مناسب بوده و استفاده از اعداد، عبارات بی ربط و... به عنوان "نام اثر" در هنگام ثبت آثار در سایت جشنواره ممنوع می­باشد.

- در فایل ارسالی آثار، نباید مشخصات افراد ذکر گردد. در صورتی که فایل دارای نام افراد باشد از روند داوری حذف خواهد شد.

تذکر مهم: دبیرخانه جشنواره در این رشته­ها، از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور بوده و تنها محل رجوع داوران، فایل الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده، می باشد.

:: نمایشنامه نویسی

- آثار می بایست مرتبط با محورهای جشنواره باشد.

- فونت آثار ارسالی BLotus یا B Nazanin و با اندازه ۱۲ یا ۱۴ می باشد.

- آثار به صورت کامل در سایت جشنواره ثبت شده و کد ثبت اثر دریافت گردد.

- نمایشنامه ها نباید پیش از این چاپ شده باشند.

- هر نمایشنامه نویس، حداکثر سه اثر خود را می تواند در جشنواره شرکت دهد.

تذکر مهم: دبیرخانه جشنواره در این رشته، از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور بوده و تنها محل رجوع داوران، فایل الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده، می باشد.

:: فیلمنامه

 

- آثار می بایست مرتبط با محورهای جشنواره باشد.

- فونت آثار ارسالی BLotus یا B Nazanin و با اندازه ۱۲ یا ۱۴ می باشد.

- آثار به صورت کامل در سایت جشنواره ثبت شده و کد ثبت اثر دریافت گردد.

- فیلمنامه باید بر مبنای زمان حداکثر ۲۰ دقیقه نوشته شده باشد.

- هر فیلمنامه نویس، حداکثر سه اثر خود را می تواند در جشنواره شرکت دهد.

تذکر مهم: دبیرخانه جشنواره در این رشته، از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور بوده و تنها محل رجوع داوران، فایل الکترونیکی اثر که در سایت جشنواره بارگذاری شده، می باشد.


نظر شما :