مصرف منطقی دارو ؛ تجویز داروی مناسب بـا دوز مناسب و در مدت مناسب

۰۸ آبان ۱۴۰۱ | ۰۸:۵۲ کد : ۹۹۰۲ اخبار لیست اخبار اخبار سلامت فیلم
تعداد بازدید:۵۷۴
مصرف منطقی دارو ؛ تجویز داروی مناسب بـا دوز مناسب و در مدت مناسب
تجویز و مصرف غیر منطقی دارو مشتمل بر اسـتفاده نامناسـب، غیرمـوثر و غیراقتصادی از داروها یکی ازمعضلات سیستم های مراقبت از سلامت در کشـورهای در حـال توسـعه،  است.
هزینه استفاده غیرمنطقی از داروها هـم از لحـاظ اقتصـادی و هـم از لحـاظ عوارض ناخواسته ای که به افراد و اجتماع وارد می کند قابل تامل است.
هدف از آموزش مصرف منطقی دارو، بهبود کیفیت و افزایش کارآیی تجویز و مصرف داروها است.

لینک دانلود فایل

نظر شما :