خدمات الکترونیک

شرح خدمت فرمها   نمودار فرآیندها دستورالعمل شماره تماس
صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهره برداری کارخانجات غذایی،آرایشی و بهداشتی %D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.jpg %D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF.jpg %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%841.jpg 32393820
صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی ساخت غذایی، آرایشی و بهداشتی %D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.jpg %D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF.jpg %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%841.jpg 32393820
صدور و تمدید پروانه مسئول فنی واحدهای تولیدی غذایی، آرایشی و بهداشتی %D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.jpg %D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF.jpg %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%841.jpg 32393820
صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت ظرفیت خالی  %D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.jpg %D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF.jpg %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%841.jpg 32393820
صدور و تمدید پروانه ساخت کارگاهی %D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.jpg %D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF.jpg %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%841.jpg 32393820
صدور پروانه تاسیس داروخانه  %D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.jpg %D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF.jpg %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%841.jpg 32393821
صدور پروانه مسئول فنی داروخانه %D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.jpg %D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF.jpg %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%841.jpg 32393821
 ابطال و تاسیس همزمان داروخانه %D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.jpg %D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF.jpg %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%841.jpg 32393821
کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها %D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.jpg %D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF.jpg %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%841.jpg 32393821
دریافت شکایت تجهیزات پزشکی %D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.jpg %D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF.jpg %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%841.jpg 32390026
نحوه خرید تجهیزات پزشکی تولید داخل %D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.jpg %D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF.jpg %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%841.jpg 32390026
دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی، حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی %D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.jpg %D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF.jpg %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%841.jpg 32390026
ثبت نام مسئول فنی تجهیزات پزشکی %D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.jpg %D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF.jpg %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%841.jpg 32320026