اطلاعیه استعلام بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سال ۱۳۹۹

۱۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۰ کد : ۴۶۲۳ اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۵۳

دانشگاه علوم پزشکی،خدمات بهداشتی ودرمانی شاهرود در نظر دارد به جهت افزایش سطح سلامت و رفاه کارکنان خود و افراد تحت تکفل قراردادی را به منظور بر خورداری آنان از ارایه خدمات بیمه تکمیلی به شرح پیوست منعقد نماید .

لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های بیمه یا شرکت های کارگزاری رسمی بیمه و نمایندگی های بیمه دعوت بعمل می آید تا نازلترین مبلغ پیشنهادی خود را با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی و سقف تعهدات درج شده در جدول پیوست (قابل دانلود از لینک پایین آگهی) حداکثر تا ساعت 12 پایان وقت اداری روز سه شنبه1399/۰4/17 به آدرس: شاهرود-میدان ۷تیر - بلوار آیت ا...طاهری – خیابان شیخ فضل ا... نوری – دبیرخانه ساختمان البرزدانشگاه علوم پزشکی،خدمات بهداشتی ودرمانی شاهرود به طور حضوری تحویل نمایند.

لینک استعلام بیمه تکمیلی


( ۱ )

نظر شما :