اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام جدید بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه در سال ۹۸-۹۷

اطلاعیه ثبت نام جدید بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه در سال ۹۸-۹۷

با احترام به استحضار می رساند نظر به ارتقای خدمات بیمه تکمیلی کارکنان محترم دانشگاه، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نسبت به عقد قرارداد در سال جاری از تاریخ ۱/۴/۹۷ تا تاریخ ۱/۴/۹۸ با شرکت بیمه دانا با مبلغ حق بیمه برای هر نفر ۴۷۰،۰۰۰ ریال اقدام نموده است. که کارکنان محترم دانشگاه می توانند جهت ثبت نام از مورخه ۲۸/۳/۹۷ تا ۱۵/۴/۹۷ به آدرس الکترونیکی http://refahi.shmu.ac.ir سامانه امور رفاهی مراجعه نمایند. در قرارداد جدید سقف تعهدات بیمه گر در پرداخت هزینه های درمانی کارکنان دانشگاه با توجه به فرایند ارتقای خدمات بیمه تکمیلی کارکنان نسبت به سنوات گذشته افزایش یافته است.

ادامه مطلب