اطفال

متخصص اطفال و کودکان

 

شامل ویزیت و درمان 

  • بیماری‌های عفونی کودکان
  • بیماری‌های کلیه کودکان
  • بیماری‌های خون کودکان
  • بیماری‌های غدد و متابولیک کودکان
  • بیماری‌های گوارش کودکان
  • بیماری‌های ایمونولوژی و آلرژی کودکان
  • بیماری‌های قلب کودکان
  • بیماری‌های روماتولوژی کودکان
  • بیماری‌های اعصاب کودکان