راهنمای نمونه گیری مدفوع

نکات مهم:

  1. این قوطی ها برای مدفوع بوده وهرروز یک نمونه گرفته شود.(بجز ایام تعطیل)
  2. قوطی ها را تا قبل از ساعت 10 صبح در محل مخصوص جلو دستشویی قرار دهید.(لطفا از آوردن هر سه نمونه با هم در یک روزخودداری کنید.)
  3. لطفا قوطی ها را از پلاستیک در آورید.

لینک دانلود فایل