آدرس ساختمان آزمایشگاه

انتهای 28 متری امام خمینی - نبش میدان شفا - ساختمان پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه -طبقه همکف