موسسات طرف قرارداد

آزمایشگاه پلی کلینیک با کلیه بیمه های پایه شامل تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح ، بیمه خدمات درمانی قرارداد دارد