فهرست آزمایشات به تفکیک بخش های آزمایشگاه

نام آزمایش

شرایط نمونه

آزمایشات بیوشیمی

Glucose (2hpp)

بیمار دقیقاً 2 ساعت پس از صرف صبحانه خونگیری شود.

Urea

شرایط خاصی ندارد

Blood Sugar

شرایط خاصی ندارد.

Creatinine

شرایط خاصی ندارد.

Uric Acid

شرایط خاصی ندارد.

Cholestrol,total

بیمار باید 12 ساعت ناشتا باشد

Triglycerides

بیمار باید 12 ساعت ناشتا باشد

Calcium,Ca

بیمار ناشتا و صبح نمونه گیری شود بجز موارد اورژانسی

Phosphorus,P

بیمار ناشتا و صبح نمونه گیری شود.

Na

شرایط خاصی ندارد.

K

شرایط خاصی ندارد.

Mg

شرایط خاصی ندارد.

GTT Blood Sugar

پس از صرف گلوکزـ طبق دستور

Proteie Urine 24 h

تهیه ادرار طبق دستورالعمل

Bilirubin(total)

بیمار ناشتا باشد بجز موارد اورزانسی

Bilirubin(direct)

بیمار ناشتا باشد بجز موارد اورزانسی

S.G.O.T(ALT)

ناشتا

S.G.P.T(AST)

ناشتا باشد و صبح نمونه گیری شود.

Phosphoatase Alkaline

ناشتا

CPK, CKmb

شرایط خاصی ندارد.

LDH

شرایط خاصی ندارد.

Porteine ,total

شرایط خاصی ندارد.

Albumin,serum

شرایط خاصی ندارد.

Total Iron Binding Capacity (TIBC)

ناشتا باشد وحتماً صبح نمونه گیری شود

Iron, Serum Fe

ناشتا باشد و حتماً صبح نمونه گیری شود

Amylase,serum

شرایط خاصی ندارد.

Lipase

شرایط خاصی ندارد

HDL

بیمار 12 ساعت ناشتا باشد

LDL

بیمار 12 ساعت ناشتا باشد

Calcium (24hrs urine)

تهیه ادرار طبق دستورالعمل

Uric Acid (24hrs urine)

تهیه ادرار طبق دستورالعمل

Creatinin (24hrs urine)

تهیه ادرار طبق دستورالعمل

Sodium (24hrs urine)

تهیه ادرار طبق دستورالعمل

Potassium (24hrs urine)

تهیه ادرار طبق دستورالعمل

نام آزمایش

شرایط نمونه

آزمایشات سرولوژی

Anti-Streptolysin O Titer

شرایط خاصی ندارد.

C-Reactive Protein (CRP)

شرایط خاصی ندارد.

R.A.Factor , RF latex

شرایط خاصی ندارد.

Wright agglutination Test

شرایط خاصی ندارد.

Widal agglutination Test

شرایط خاصی ندارد.

VDRL

شرایط خاصی ندارد.

Coombs Wright

شرایط خاصی ندارد.

2ME

شرایط خاصی ندارد.

Coombs Test, direct

شرایط خاصی ندارد.

Coombs Test, indirect

شرایط خاصی ندارد.

Anti Phosphlipid(IgM)

شرایط خاصی ندارد.

Anti Cardiolipin(IgM)

شرایط خاصی ندارد.

Anti- Hbs

شرایط خاصی ندارد.

نام آزمایش

شرایط نمونه

آزمایشات هورمون شناسی

T4

نمونه گیری صبح انجام شود.

T3

نمونه گیری صبح انجام شود.

T.S.H

نمونه گیری صبح انجام شود.

F.S.H

ناشتایی نیاز ندارد طبق دستور پزشک

L.H

ناشتایی نیاز ندارد طبق دستور پزشک

Prolactin

بیمار حتماً ناشتا باشد 3 ساعت قبل از نمونه گیری از خواب بیدار شود ولی فعالیت بدنی نداشته باشد.

Ferritin,serum

شرایط خاصی ندارد.

BETA HCG ,serum

شرایط خاصی ندارد.

AMH

HBS Ag

شرایط خاصی ندارد.

HCV

شرایط خاصی ندارد.

HIV

شرایط خاصی ندارد.

نام آزمایش

شرایط نمونه

آزمایشات هماتولوژی

Complete Blood Count

شرایط خاصی ندارد.

Hemoglobin

شرایط خاصی ندارد.

Hematocrit

شرایط خاصی ندارد.

Platelets

شرایط خاصی ندارد.

Rticulocytes

شرایط خاصی ندارد.

ESR 1st hr

شرایط خاصی ندارد.

Bleeding time,BT

شرایط خاصی ندارد.

Clotting time,CT

شرایط خاصی ندارد.

PT,Patient time

شرایط خاصی ندارد.

INR

شرایط خاصی ندارد.

PTT,Patient time

شرایط خاصی ندارد.

R.D.W

 

لام خون محیطی جهت ارسال

شرایط خاصی ندارد.

Hemoglobin Electerophoresis

شرایط خاصی ندارد.

HbA1C

شرایط خاصی ندارد.

Blood group

شرایط خاصی ندارد.

آزمایش

شرایط بیمار

آزمایشات میکروب شناسی

Urine Culure & Sensitivity

بهترین نمونه ادرار وسط ادرار می باشد و بهترین زمان صبح بیمار می باشد.

Stool Culure & Sensitivity

شرایط خاصی ندارد.

 

Wound Discharge,C&S.

 

Semen Culure & Sensitivity

 

Blood Culure & Sensitivity

 

Scotch test

بیمار قبل از رفتن به دستشویی و بدون تمیز کردن ناحیه مقعد اقدامات زیر را انجام دهد.در حدود 4 سانتی متر نوار چسب شیشه ای را روی مقعد بیمار چسبانده و پس از تماس نوار چسب با ناحیه مقعد نوار چسب را برداشته و روی لام شیشه ای بچسبانید و به آزمایشگاه تحویل دهید.

Stool examination(x1)

شرایط خاصی ندارد.

Stool examination(x2)

شرایط خاصی ندارد.

Stool examination(x3)

شرایط خاصی ندارد.

Occuit Blood(x1)

شرایط خاصی ندارد.

Occuit Blood(x2)

شرایط خاصی ندارد.

Occuit Blood(x3)

شرایط خاصی ندارد.