نفرولوژی

گروه فوق تخصصی بیماری های کلیه (نفرولوژی) 

 

  • ویزیت و مشاوره بیماران بستری و سرپایی در کلینیک
  • تشخیص و درمان بیماری‌های داخلی کلیوی
  • درمان نارسایی‌های حاد و مزمن کلیه
  • انجام دیالیز صفاقی
  • انجام همودیالیز
  • سنگ کلیه بررسی و پیگیری علت ایجاد سنگ کلیه