همراه داشتن مدرک شناسایی معتبر

قابل توجه مراجعین گرامی

همراه داشتن مدرک شناسایی معتبر جهت پذیرش و  نموه گیری کلیه آزمایشات ضرروی می باشد .