طب فیزیکی توانبخشی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 

 

 

متخصصین این رشته در بخش سرپایی در مطب های شخصی، کلینیک های درد و یا مراکز جامع توانبخشی حضور دارند و به ارائه خدمت در موارد زیر می پردازند: