اسلاید شو - آرشیو

بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه از مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بم مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه از مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بم مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه از مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بم مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

  در راستای اجرای طرح اعتباربخشی مراکز مجری برنامه های آموزش مداوم جلسه کمیته اعتبار بخشی در تاریخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۷ الی ۰۵/۱۲/۱۳۹۷ با حضور معاون آموزشی، مدیر آموزش، جانشین معاون آموزشی، سرپرست اداره مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،کارشناس مسئول  آموزش مداوم و کارشناس آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بم، سرپرست آموزش مداوم، کارشناس مسئول آموزش مداوم و کارشناس آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در محل سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه بم برگزار گردید.

ادامه مطلب
بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از مرکز آموزش مداوم دانشگاه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از مرکز آموزش مداوم دانشگاه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از مرکز آموزش مداوم دانشگاه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

در راستای اجرای طرح اعتباربخشی مراکز مجری برنامه های آموزش مداوم جلسه کمیته اعتبار بخشی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ از ساعات ۱۷:۳۰ با حضور خانم کوهستانی کارشناس مسئول  آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آقای دل زنده کارشناس آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ، آقای دکتر باباخانی سرپرست آموزش مداوم دانشگاه، خانم زروج حسینی سرپرست اداره مطالعات آموزش پزشکی، خانم نظری کارشناس مسئول آموزش مداوم و خانم مهدویان کارشناس آموزش مداوم در محل سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب