اسلاید شو - آرشیو

وبینار تفسیر گازهای خونی شریانی مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر اکرم اسدپور فوق تخصص مراقبت های ویژه برگزار شد.
وبینار تفسیر گازهای خونی شریانی مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر اکرم اسدپور فوق تخصص مراقبت های ویژه برگزار شد.

وبینار تفسیر گازهای خونی شریانی مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر اکرم اسدپور فوق تخصص مراقبت های ویژه برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار مراقبت های اولیه تروما در مامایی مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکترای بهداشت باروری  و با حضور خانم دکتر زیبا تقی زاده دکترای بهداشت باروری دانشیار دانشگاه تهران برگزار شد.
وبینار مراقبت های اولیه تروما در مامایی مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکترای بهداشت باروری برگزار شد.

وبینار مراقبت های اولیه تروما در مامایی مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکترای بهداشت باروری و با حضور خانم دکتر زیبا تقی زاده دکترای بهداشت باروری دانشیار دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب