اسلاید شو - آرشیو

وبینار اختلالات الکترولیتی در بیماران ICU ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۳با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.
وبینار اختلالات الکترولیتی در بیماران ICU ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۳با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

وبینار اختلالات الکترولیتی در بیماران ICU ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۳با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار اختلالات الکترولیتی در بیماران ICU ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.
وبینار اختلالات الکترولیتی در بیماران ICU ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

وبینار اختلالات الکترولیتی در بیماران ICU ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب