اسلاید شو - آرشیو

وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در مولتیپل اسکلروزیس (MS) مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکتری پرستاری برگزار شد.
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در مولتیپل اسکلروزیس (MS) مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکتری پرستاری برگزار شد.

وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در مولتیپل اسکلروزیس (MS) مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکتری پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار سلامت جنسی در بارداری مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.
وبینار سلامت جنسی در بارداری مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.

وبینار سلامت جنسی در بارداری مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.

ادامه مطلب