اسلاید شو - آرشیو

وبینار رتینوپاتی نارسی(ROP) ویژه پرستار، ماما مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدحسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد و با حضور استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا خادمی فوق تخصص شبکیه برگزار شد.
وبینار رتینوپاتی نارسی(ROP) ویژه پرستار، ماما مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدحسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد برگزار شد.

وبینار رتینوپاتی نارسی(ROP) ویژه پرستار، ماما مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدحسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد و با حضور استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا خادمی فوق تخصص شبکیه برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار داروهای ترالی اورژانس مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲با دبیری علمی سرکار خانم دکتر نزهت السادات تقوی دکتری آموزش عالی و کارشناسی ارشد پرستاری برگزار شد.
وبینار داروهای ترالی اورژانس مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲با دبیری علمی سرکار خانم دکتر نزهت السادات تقوی دکتری آموزش عالی و کارشناسی ارشد پرستاری برگزار شد.

وبینار داروهای ترالی اورژانس مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲با دبیری علمی سرکار خانم دکتر نزهت السادات تقوی دکتری آموزش عالی و کارشناسی ارشد پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب