اسلاید شو - آرشیو

وبینار درمان های دارویی بیماران دیابتی مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.
وبینار درمان های دارویی بیماران دیابتی مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

وبینار درمان های دارویی بیماران دیابتی مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار بیماری های تیروئیدی و درمان های آن مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد  برگزار شد.
وبینار بیماری های تیروئیدی و درمان های آن مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

وبینار بیماری های تیروئیدی و درمان های آن مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

ادامه مطلب