اسلاید شو - آرشیو

کنفرانس علمی تازه های مراقبت های پرستاری در پرفشاری خون مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با دبیری علمی استاد گرامی آقای دکتر حسین ابراهیمی دکترای پرستاری برگزار شد.
کنفرانس علمی تازه های مراقبت های پرستاری در پرفشاری خون مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با دبیری علمی استاد گرامی آقای دکتر حسین ابراهیمی دکترای پرستاری برگزار شد.

کنفرانس علمی تازه های مراقبت های پرستاری در پرفشاری خون مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با دبیری علمی استاد گرامی آقای دکتر حسین ابراهیمی دکترای پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین امیری لرگانی متخصص طب اورژانس برگزار شد.
کارگاه احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین امیری لرگانی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

کارگاه احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین امیری لرگانی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین امیری لرگانی متخصص طب اورژانس برگزار شد.
کارگاه احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین امیری لرگانی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

کارگاه احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین امیری لرگانی متخصص طب اورژانس برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار نقش خدمات مامایی و سلامت باروری در اجرای سیاست های جمعیت مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت دکتری بهداشت خانواده برگزار شد.
وبینار نقش خدمات مامایی و سلامت باروری در اجرای سیاست های جمعیت مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت دکتری بهداشت خانواده برگزار شد.

وبینار نقش خدمات مامایی و سلامت باروری در اجرای سیاست های جمعیت مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت دکتری بهداشت خانواده برگزار شد.

ادامه مطلب