اسلاید شو - آرشیو

وبینار معرفی و تشخیص اختلال وسواس اجباری مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.
وبینار معرفی و تشخیص اختلال وسواس اجباری مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.

وبینار معرفی و تشخیص اختلال وسواس اجباری مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب
کنفرانس آشنایی با اخلاق حرفه ای پرستاری مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکتری پرستاری برگزار شد.
کنفرانس آشنایی با اخلاق حرفه ای پرستاری مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکتری پرستاری برگزار شد.

کنفرانس آشنایی با اخلاق حرفه ای پرستاری مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکتری پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب